Mer om oss

Vi Assistans förhållningssätt är: Vi möter en människa och inte en patient eller vårdtagare.

Vi bedriver personlig assistans för människor med funktionsnedsättningar utifrån ett förhållningssätt som främjar möten på jämlika villkor där respekt, självbestämmande, inflytande, delaktighet, värdighet och tillit är de bärande värderingarna i verksamheten.
Utifrån var och ens förutsättningar och behov ska vi tillsammans med klienten skapa möjligheter till inflytande och därmed ge den som behöver assistans möjlighet att påverka den utifrån sin egen vilja och sina egna förutsättningar.

Syftet med personlig assistans inom Vi Assistans är att assistansen är av sådan kvalitet att goda levnadsvillkor uppnås, att den som är berättigad till personlig assistans kan leva som andra personer i motsvarande ålder. Insatsen ska även göra det möjligt att kunna sköta ett arbete, bedriva studier, göra resor eller utöva ett fritidsintresse. Det som kan göras för att öka möjligheten till ett aktivt och meningsfullt liv görs i samråd med klienten.

För oss på Vi Assistans är klienten i fokus. Klienten ska känna sig delaktig i utformningen av sin assistans. Detta uppnås genom en god relation mellan verksamhetsansvarig, klienten och dennes eventuella företrädare. Genom regelbundna personliga möten ges det möjlighet att påverka områden som administration, utbildning, miljö- och personalfrågor. Inflytande ges genom ett bemötande som främjar dialog där den assistansberättigades beskrivning av uppdraget tas emot och utvärderas på ett professionellt sätt och där den assistansberättigade är delaktig i utformningen av arbetsuppgifterna som assistenterna ska utföra.

Vi Assistans anser att klienten efter sin förmåga eller den som är utsedd att företräda klienten bör vara med i utformningen av assistansen. Detta för att så långt det är möjligt uppfylla de önskningar och krav som klienten har. Att vara med vid utformningen av assistansen innebär att klienten beskriver sin situation och vilka önskemål och krav som finns för framtiden. Vi Assistans sammanställer klientens önskemål/krav och ger förslag på utformning av assistansen.

Om klienten väljer att avstå sin möjlighet att utforma sin assistans söker vi ett arbetssätt där klienten utifrån olika förslag uppmuntras att välja, så att klienten blir mer delaktig i utformningen. Målsättningen är dock att klienten ska vara delaktig i sin assistansutformning så mycket som möjligt. Det kan även vara så att klienten ensam vill utforma sin assistans. Vi Assistans presenterar då olika administrativa nivåer som klienten kan välja utifrån, och där igenom administrerar sin egen assistans.

Vi Assistans arbetar aktivt med att varje klient ska känna sitt människovärde, känna värdighet och integritet. Integritet handlar om att ha rätt till sina känslor, sin kropp, sin tro, sina saker, det egna utrymmet med mera. Företagets verksamhetsledning och anställda jobbar efter ett förhållningssättet, där varje klient behandlas med respekt och värdighet där klientens integritet prioriteras.

Vi Assistans har välutbildad personal och vi jobbar aktivt för en god arbetsmiljö.

I uppföljningssamtal diskuterar vi med klienten hur assistansen ska utvecklas och hur kvaliten ska bibehållas. I samtalet med klienten är vi lyhörda för önskemål, och förslag.
Vi kan också föreslå små förändringar som leder till utvecklad självständighet, och med självständighet kan också följa mer deltagande i samhällslivet. För oss på Vi Assistans handlar det om att få klienten att känna trygghet och tillit för oss som assistansanordnare. Vi Assistans är lyhörda, därmed ges den som behöver assistans möjlighet att påverka den utifrån sin egen vilja och sina egna förutsättningar.

Tillbaka